นางสุชาดา ลิ่มสวัสดิ์

ผู้อำนวยการ

นางสาวปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์

รองผู้อำนวยการ

นายเสถียร พะโยธร

รองผู้อำนวยการ

Video โครงการต่างๆ

E-Service สพม.ราชบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.ราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในสังกัด

ข่าว/ประกาศ จาก สพม.ราชบุรี

ข่าว/ประกาศ/จัดซื้อ/จัดจ้าง ของโรงเรียนต่างๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มงานต่างๆ ใน สพม.ราชบุรี

ประชาสัมพันธ์การย้าย/การรับสมัคร จากเขตต่างๆ

การเปิดเผยข้อมูล
ลิงค์ต่างๆ
ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ และ ระบบงานของ สพฐ.